Úvod

KSP 2023: 5. - 7. října 2023

Vážené kolegyně a kolegové.

Pro nynější ročník konference jsme zvolili jako hlavní téma „Podpora resilience duševního zdraví“. Je to téma, které se věnuje podpoře prevence duševního zdraví, předcházení duševním onemocněním, ale i zlepšování stavu a zvyšování odolnosti vůči stresu u lidí, kteří trpí současně psychickou poruchou. Týká se tedy samotných klientů/pacientů, ale i jejich rodin. Dále také mladých lidí a dětí v riziku rozvoje závažných onemocnění. Ale v neposlední řadě i pracovníků – profesionálů samotných. Na této podpoře se uplatňuje souhra různých léčebných a preventivních přístupů od krizové péče, psychoterapie, komunitní a rehabilitační péče, až po psychofarmakologii. Je to téma aktuální nyní v kontextu doznívající pandemie a s ní spojené psychotraumatizace, která posiluje riziko vzniku duševních poruch, ale i v kontextu válečného konfliktu a péčí o uprchlíky, poznamenanými válečnými psychotraumaty. Konference se bude tématu věnovat i teoreticky v osvětlování psychologických, neurovědních a dalších výzkumů v oblasti resilience, jejich propojování včetně přínosu pro praxi. Rozhodně však nevynecháme téma probíhající reformy péče o duševní zdraví, které se zmíněným tématem úzce souvisí. Podařilo se již vytvořit, alespoň částečně, síť center duševního zdraví (CDZ). Nyní je důležité, aby stávající CDZ efektivně fungovala a aby se dařilo síť CDZ postupně rozšiřovat. Klíčovou otázkou nadále zůstává nejen kvalitní spolupráce zdravotníků (psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester), sociálních pracovníků a peer konzultantů uvnitř týmů, ale i systémová provázanost mezi CDZ a lůžkovými psychiatrickými zařízeními. V poslední době se též hojně diskutuje problematika ošetřování lidí s těžšími poruchami osobnosti v rámci CDZ či komunitní péče vůbec. Je tedy zapotřebí probírat možnosti, přínosy a limitace péče u těchto klientů/pacientů.   

S tématy konference souvisí i pozvaní zahraniční odborníci. Do tématu resilience na poli duševního zdraví účastníky konference uvede Dr. Nino Makhashvili z Gruzie. Dlouhodobě se zabývá sociálně psychiatrickými tématy, a to jak problematikou psychotraumatu a jeho ošetřování, tak i rozvojem komunitní psychiatrie. Dalším pozvaným odborníkem je Dr. Antonio Maone z Itálie. Působí celoživotně jako komunitní psychiatr v Římě a zabývá se dlouhodobým reformním procesem v Itálii, sleduje jeho proměny, přínosy i rizika jak systémově, tak v rámci svých praktických zkušeností.  

Konference se bude také již tradičně věnovat regionu, ve kterém se koná, což je tentokrát Ústecký kraj. Místní partnerství pro konferenci proto navazujeme s lokální organizací komunitní péče Fokus Labe, který zde působí. V plenárních přednáškách i samostatné sekci bude věnována pozornost zapojení různých poskytovatelů, jejich spolupráci a rozvíjení společného konceptu spolupráce v oblasti duševního zdraví 
v tomto regionu. 

Konference bude stejně jako v minulých letech probíhat formou plenárních přednášek, tematických panelů, workshopů a posterů. Jako plenární přednášející budou zváni vynikající odborníci ze zahraničí i z ČR.

 

 

Těšíme se na setkání v říjnu 2023 v Ústí nad Labem.

Za Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Předseda